Školski kalendar s praznicima za 2024./2025 godinu

Školski kalendar s praznicima 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo odluku o školskom kalendaru za 24/25 godinu. Prema Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola nastava će započeti 2. rujna 2024. godine, a završiti 18. lipnja 2025., odnosno 23. svibnja za maturante. Kad počinje nastava u 2024? Nastava … Opširnije

Analiza učinka Uredbe o koeficijentima: UČITELJI još više zaostaju u plaćama!

Na Vladi su predstavljeni novi koeficijenti za izračun plaća u državnim i javnim službama. Povećanje će biti na plaćama za ožujak, koje će se isplatiti u travnju, na temelju dviju uredbi koje bi na snagu trebale stupiti 1.3.2024. Sindikatima je dan rok od dva tjedna da se očituju o novim koeficijentima i predlože eventualne korekcije, koje će se razmotriti prije … Opširnije

Datum isplate Dara za djecu u javnim i državnim službama

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je dopis školama i učeničkim domovima u kojemu stoji da su odobrena sredstva za isplatu dara zaposlenicima u prigodi blagdana Svetog Nikole. Za ovu godinu iznos je 100€ za svako dijete do 15. godine života. Datum isplate dara za djecu U dopisu je MZO objavilo da će isplata dara zaposlenicima za … Opširnije

Regres javnim i državnim službenicima je 300€!

Koliki će iznos regresa dobiti javni i državni službenici u 2023. godini još nije poznato. Naime Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, koji je potpisan 19. svibnja 2023. godine, na snazi je od 1.6.2023. Tim Dodatkom dogovoreno povećanje regresa za 2023. godinu na 300 za članove reprezentativnih sindikata odnosno 250 € za … Opširnije

SMANJENJE naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru!

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i … Opširnije