Obavijest o ostvarivanju prava na doplatak za djecu u 2024. prema novom zakonu

HZMO je na svojim stranicama obavijestio korisnike o pravu na dječji doplatak po novom zakonu:

“Obavještavamo korisnike prava na doplatak za djecu da će se, u skladu s prijelaznim odredbama Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu (NN 156/23 – ZID ZDD), na temelju zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnesenih u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 29. veljače 2024., te onih koji budu podneseni u roku od 120 dana počevši od 1. ožujka 2024., pravo na doplatak za djecu, uz uvjet da su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti, priznati počevši od 1. ožujka 2024.”

U našem kalkulatoru možete provjeriti hoćete li u 2024. imati pravo na dječji doplatak prema novim Zakonskim izmjenama.

Kalkulator je informativan i najbolje je podnijeti zahtjev i provjeriti imate li pravo prema sljedećim uputama:

Podnošenje zahtjeva za doplatak

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem naših e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.

U zahtjevu treba navesti identifikacijske podatke, adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta ) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva, je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu, u kojem je odnosu/srodstvu s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva, za koje treba navesti jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi, boravi li ili prebiva dijete za koje se traži doplatak za djecu izvan RH, je li za dijete ostvareno i ako je od kada i u kojoj državi članici EU pravo na obiteljsko davanje, koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva, uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu, odnosno je li djetetu osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima. 
Uz zahtjev se podnosi dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava, ovisno o tome je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put.

Novi korisnici DJEČJEG DOPLATKA 

Uz zahtjev za prvo priznavanje prava na doplatak za djecu dostavlja se sljedeće:

Za podnositelja zahtjeva:

  • preslika osobne iskaznice
  • potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu
  • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusu člana njihove obitelji
  • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
  • potvrda banke (ovlaštenje/suglasnost) o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

  • dokaz o smrti roditelja
  • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
  • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
  • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Za djecu za koju se traži doplatak:

  • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani

Za članove kućanstva:

preslika osobne iskaznice za punoljetnog člana
rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za maloljetnu djecu za koju se ne traži pravo na doplatak za djecu.