Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se razine i odgovarajuća zvanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uvjeti i način njihova napredovanja u zvanja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Stručno-pedagoški radje rad koji odgojno-obrazovni radnici ostvaruju u radu s učenicima ili kolegama, u organizaciji ili provedbi natjecanja, mentorstvu učenicima, studentima i pripravnicima, održavanjem predavanja, radionica i online edukacija, radom u stručnim vijećima i strukovnim udrugama, pisanjem stručnih članaka, izradom nastavnih materijali i obrazovnih sadržaja, radom na projektima te radom na unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja.

Sustav za praćenje profesionalnog razvojaje računalni sustav koji omogućava bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika. Sustav uz automatsko evidentiranje stručnih usavršavanja koji se u njemu objavljuju, omogućava i individualno evidentiranje e-portfolija profesionalnog razvoja.

Profesionalni razvojje kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo), praksa, primanje i davanje povratnih informacija pri čemu odgojno-obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija.

Okvir nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školamaje krovni dokument za razvoj učiteljske profesije u Hrvatskoj. Sadrži skupove ishoda učenja organizirane prema glavnim kompetencijama nužnima za kvalitetno obavljanje ključnih poslova i aktivnosti u svakodnevnome radu odgojno-obrazovnih radnika te za njihov profesionalni razvoj i koristi se kao alat za provjeru složenih kompetencija u postupku napredovanja tijekom karijere za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ravnatelje. Dostupan je na mrežnoj stranici Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje http://nvoo.hr/?page_id=391.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Članak 4.

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije propisane zakonom i drugim propisima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu napredovati u zvanja:

1. mentor

2. savjetnik

3. izvrstan savjetnik.

Uvjeti za napredovanje

Mentor

Članak 5.

(1) U zvanje mentora može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit

– najmanje pet godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

– usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad.

– najmanje 20 bodova prikupljenih iz minimalno tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Savjetnik

Članak 6.

(1) U zvanje savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit

– najmanje deset godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

– usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad.

– najmanje 40 bodova prikupljenih iz minimalno četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija »Unaprjeđivanje rada škole«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Izvrstan savjetnik

Članak 7.

(1) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgojno-obrazovni radnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit

– najmanje petnaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, odgajatelja, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 200 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) Uz opće uvjete iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i sljedeće uvjete izvrsnosti:

– usvojenost ishoda učenja definiranih Okvirom nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama, a provjerava ih Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovog Pravilnika uvidom u stručno pedagoški rad.

– najmanje 60 bodova prikupljenih iz minimalno pet kategorija, među kojima su obvezne kategorije »Unaprjeđivanje rada škole« i »Unaprjeđivanje sustava obrazovanja«, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada

Članak 8.

Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije. Vrednuju se sve aktivnosti neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu su ista ostvarena. Svaka aktivnost može se vrednovati samo jednom.

Kategorije aktivnostiBodovi
ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)1
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)2
Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi). U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa boduje se samo jedanput prema najboljem uspjehu.3
Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)1
Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)2
Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na međunarodnoj razini (po događanju)3
Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)2
Sudjelovanje u radnim skupinama za evaluaciju za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitnom roku i predmetu)1
Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)2
Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku)3
PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE
Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online; do dva suautora)1
Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)2
Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)3
Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)4
Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja (primjerice u Edutoriju, na obrazovnim portalima, školskim mrežnim stranicama, knjigama, zbornicima i brošurama) ako nije vrednovano u kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI (po primjeru)3
Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan Republike Hrvatske (strukturirani tečajevi, promatranje rada (jobshadowing),podučavanje u inozemnim ustanovama (teachingassignment);zajedničke aktivnosti učenja i podučavanja (short-termjoint staff training events))(po broju radionica ili aktivnosti mobilnosti)1 bod za strukturirane tečajeve s potvrdom o sudjelovanju2 boda za promatranje rada (jobshadowing)s potvrdom o sudjelovanju3 boda za podučavanje u inozemnim ustanovama (teachingassignment);zajedničke aktivnosti učenja i podučavanja (short-termjoint staff training events)uz potvrdu o uspješnosti1 – 3
Sudjelovanje u edukaciji na državnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online)od 5 do 10 sati = 1 bodod 11 do 20 sati = 2 bodaod 21 do 30 sati = 3 bodaviše od 40 sati = 4 bodova1 – 4
Vođenje ili mentoriranje edukacije na državnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika)od 5 do 10 sati = 3 bodaod 11 do 20 sati = 4 bodaod 21 do 30 sati = 5 bodaviše od 40 sati = 6 bodova3 – 6
Sudjelovanje u edukaciji na međunarodnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online)od 5 do 10 sati = 2 bodaod 11 do 20 sati = 3 bodaod 21 do 30 sati = 4 bodaviše od 40 sati = 5 bodova2 – 5
Vođenje ili mentoriranje edukacije na međunarodnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika)od 5 do 10 sati = 4 bodaod 11 do 20 sati = 5 bodaod 21 do 30 sati = 6 bodaviše od 40 sati = 7 bodova4 – 7
RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.
Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održanih sastanaka stručnog vijeća godišnje te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje1
Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održanih sastanaka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje2
Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)1
Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini (po godini)1
Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini)2
Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini)1
Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po godini)2
Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji ustanova ili udruga civilnog društva koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)3
STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI
Objavljivanje stručnog ili znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje stručnog ili znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova)3
Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga, priručnika ili članaka (po broju)2
Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku)2
Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl.3
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija)6
Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija)3
Autorstvo i suautorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju)6
A utorstvo i suautorstvo online edukacija u minimalnom trajanju 10 sati (po broju)5
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova)2
Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova)2
Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (po broju objavljenih sadržaja):obrazovni sadržaj za do 10 nastavnih sati = 2 bodaobrazovni sadržaj za od10 do 20 nastavnih sati = 4 bodaobrazovni sadržaj za veći dio nekog nastavnog predmeta, odnosno cijelu školsku godinu = 6 bodova2
PROJEKTI
Priprema i pisanje projekta na državnoj razini (po projektu)2 bod ukoliko je projekt prihvaćen1 – 2
Priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini (po projektu)3 boda ukoliko je projekt prihvaćen2 – 3
Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu)1
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na školskoj razini (po projektu)2
Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini (po projektu)4
Vođenje ili koordiniranje jednogodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu)5
Vođenje ili koordiniranje višegodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu)6
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu)1
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na državnoj razini (po projektu)2
Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini (po projektu)3
UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE
Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini)1
Rad u školskom timu za kvalitetu/rad u Povjerenstvu za kvalitetu (po godini)1
Vođenje školskog tima za kvalitetu/rad Koordinatora samovrednovanja (po godini)2
Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)1
Pripremanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)1
Pripremanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)2
Vođenje ili koordiniranje javnog događaja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju)3
Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnom centru kompetentnosti (po godini)1
Vođenje regionalnog centra kompetentnosti (po godini)3
Administriranje školskih platformi za e-učenje (po e-platformi i po godini)1
RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA
Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini)1
Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini (po broju)1
Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju)2
Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju (po šk. godini)4
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rada (po broju)2
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz objavu rada (po broju)3
Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međunarodnoj razini, uz objavu rada (po broju)4
Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini)3

Postupak napredovanja u zvanje

Povjerenstvo za napredovanje

Članak 9.

(1) Na temelju javnog poziva ministar nadležan za obrazovanje imenuje predsjednika i osam članova Povjerenstva za napredovanje na rok od tri godine.

(2) Član Povjerenstva za napredovanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

(3) Članovi Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika.

(4) Član Povjerenstva za napredovanje ne može tijekom svog mandata u Povjerenstvu biti kandidat za napredovanje.

(5) Član Povjerenstva iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja koji za vrijeme trajanja mandata prestane ispunjavati uvjet iz stavka 3. ovoga članka razriješit će se prije isteka vremena na koje je imenovan.

(6) U slučaju razrješenja iz stavka 5. ovoga članka ministar nadležan za obrazovanje imenovati će novog predsjednika ili člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog predsjednika ili člana.

Pokretanje postupka za napredovanje

Članak 10.

(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika.

(2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) od 1. rujna do 1. ožujka za tekuću školsku godinu.

(3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovog Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstva) i Agenciji.

Članak 11.

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva, nadležna agencija utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja.

(2) U slučaju nepotpunog zahtjeva, agencija će zatražiti od odgojno-obrazovnog radnika da zahtjev dopuni u roku od 8 dana od dana zaprimanja dopisa kojim se traži dopuna dokumentacije na način da dokumentaciju koja nije sadržana u registrima iz stavka 1. ovoga članka dostavi u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(3) Ako odgojno-obrazovni radnik u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni zahtjev, isti će se odbaciti.

Članak 12.

(1) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva, Agencija utvrđuje ispunjenost općih uvjeta za napredovanje u zvanje.

(2) Ako se utvrdi da opći uvjeti za napredovanje u zvanje nisu ispunjeni, ravnatelj Agencije donijet će odluku o odbijanju zahtjeva.

(3) U slučaju ispunjenja općih uvjeta za napredovanje, Agencija dostavlja zahtjev i dokumentaciju Povjerenstvu za napredovanje.

Članak 13.

(1) Predsjednik Povjerenstva za napredovanje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za napredovanje u zvanje i dokumentacije iz članka 12. ovoga Pravilnika imenuje tročlano stručno povjerenstvo za odgojno-obrazovnog radnika čiji je zahtjev zaprimljen.

(2) Dva člana stručnog povjerenstva imenuje predsjednik Povjerenstva za napredovanje s Popisa koji se formira na temelju otvorenog javnog poziva koji je objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje, a na koji mogu biti uvršteni odgojno-obrazovni radnici koji su stekli najmanje jedanaest godina rada u obavljanju poslova učitelja, nastavnika, ravnatelja ili stručnog suradnika u školskim ustanovama. Najmanje jedan član povjerenstva mora biti sustručnjak kandidata. Članovi povjerenstva iz reda odgojno-obrazovnih radnika moraju biti izabrani najmanje u zvanje savjetnika.

(3) Trećeg člana stručnog povjerenstva, koji je stručan za područje odnosno predmet za koji se napredovanje ostvaruje, predsjednik Povjerenstva za napredovanje imenuje na prijedlog Agencije iz reda zaposlenika Agencije.

(4) Članovi stručnog povjerenstva ne mogu biti radnici školske ustanove u kojoj je zaposlen odgojno-obrazovni radnik koji je u postupku napredovanja niti osobe koje su s odgojno-obrazovnim radnikom u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada je potrebno razmotriti napredovanja odgojno-obrazovnog radnika iz dva ili više nastavnih predmeta, stručno povjerenstvo može imati pet članova. Dodatni članovi imenuju se u skladu sa stavkom 2 ovog članka.

Članak 14.

(1) Stručno povjerenstvo iz članka 13. ovoga Pravilnika razmatra zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju te vrši uvid u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti, uzimajući u obzir sva postignuća odgojno-obrazovnog radnika neovisno o tome u kojem području odnosno predmetu su ista ostvarena.

(2) Uvid u stručno-pedagoški rada obuhvaća:

– praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom dva sata njegovog neposrednog rada s učenicima ili rada s odgojno-obrazovnim radnicima;

– razgovor s odgojno-obrazovnim radnikom;

– razgovor s ravnateljem i/ili stručnim suradnikom odgojno-obrazovnog radnika koji je u postupku napredovanja

– utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima propisanim člankom 8. ovoga Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja;

– utvrđivanje usvojenosti ishoda učenja sukladno Okviru nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama.

Članak 15.

(1) Na temelju dokumentacije i obavljenog uvida u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, stručno povjerenstvo u roku od 30 dana od dana imenovanja donosi stručno mišljenje koje dostavlja Povjerenstvu za napredovanje i odgojno-obrazovnom radniku.

(2) Odgojno-obrazovni radnik dužan je očitovati se na stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka te ga u roku od osam dana od dana zaprimanja dostaviti Povjerenstvu za napredovanje.

Donošenje odluke o napredovanju

Članak 16.

(1) Povjerenstvo za napredovanje u roku od 15 dana od isteka roka za očitovanja iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi mišljenje o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika koje dostavlja Ministarstvu i Agenciji.

(2) Ravnatelj Agencije u roku od 30 dana od dana zaprimanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka te po primitku odobrenja od strane Ministarstva donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje odnosno odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.

(3) Podaci o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje upisuju se u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica).

(4) Odgojno-obrazovni radnik prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje ostvaruje od dana donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka do isteka roka od pet godina na koji je izabran u zvanje.

Trajanje zvanja

Članak 17.

(1) Odgojno-obrazovni radnici biraju se u zvanje mentora, savjetnika odnosno izvrsnog savjetnika na rok od pet godina, a navedena zvanja nisu vezana uz radno mjesto odgojno-obrazovnog radnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju opravdane duže odsutnosti s rada rok na koji je odgojno-obrazovni radnik izabran u zvanje može se produžiti ovisno o trajanju opravdane odsutnosti.

(3) Odgojno-obrazovni radnik dužan je u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 2. ovoga članka, a u tijeku trajanja napredovanja u zvanje, podnijeti zahtjev Agenciji za produženje roka iz stavka 1. ovoga članka. Uza zahtjev odgojno-obrazovni radnik dužan je priložiti dokumentaciju na temelju koje će se utvrditi opravdana odsutnost s rada.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje ravnatelj Agencije.

Članak 18.

(1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno.

(2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 35 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno.

Obnavljanje napredovanja u zvanje

Članak 19.

Odgojno-obrazovnom radniku imenovanom u zvanje koji Agenciji podnese zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje, zahtjev za obnavljanje napredovanja za niže zvanje, odnosno zahtjev za napredovanje u više zvanje, najkasnije 120 dana prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje, postupak ponovnog izbora u zvanje biti će okončan do isteka roka na koji je prethodno imenovan u zvanje.

Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje

Članak 20.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika stječe pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva.

Članak 21.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 3 sata godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)

– sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 22.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 5 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).

– sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 23.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 7 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).

– sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Odgojno-obrazovni radnici koji su prema ranije važećim propisima napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika zadržavaju stečeno zvanje do isteka roka na koji su izabrani.

(2) Postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se na način propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05).

(3) Odgojno-obrazovni radnik koji je započeo postupak napredovanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može odlučiti prekinuti postupak propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05) i predati zahtjev za napredovanje prema ovom Pravilniku.

(4) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika dužni su do isteka roka na koji su izabrani u zvanje, izvršavati obveze propisane člankom 21. odnosno člankom 22. ovoga Pravilnika.

(5) U roku od 3 godine od donošenja ovog Pravilnika, odgojno-obrazovni radnik koji je najmanje dva puta napredovao u zvanje savjetnika prema ranijim propisima može se prijaviti za stjecanje zvanja izvrstan savjetnik i prije isteka roka od 5 godina od imenovanja u zvanje savjetnika.

(6) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno.

Članak 25.

Postupci radi napredovanja u zvanje osoba koje obavljaju dužnost ravnatelja školskih ustanova kao i postupci za napredovanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje izvrsni savjetnik, započeti će nakon stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojom se propisuju koeficijenti složenosti poslova za navedena radna mjesta.

Članak 26.

Iznimno od članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako iz redova ravnatelja nije moguće odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova te tijekom posljednjih pet godina imaju ostvarenih najmanje 20 bodova sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00504 Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 8. srpnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak,v. r.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NAPREDOVANJE

Ime i prezime:
OIB:
Naziv i adresa školske ustanove:
AAI@EduHr elektronički identitet:
Naziv zvanja za koje se pokreće postupak:
Naziv već stečenog zvanja (ukoliko postoji):
Datum isteka prethodno stečenog zvanja:
Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno–pedagoškog rada