SMANJENJE naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru!

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).

Na dan 30. svibnja 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,32 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,24 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,28 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 24,26% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.

Visina naknade troškova prijevoza za lipanj 2023.

Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 16,98% (24,26% x 0,7) te od 1. lipnja 2023. godine iznosi 0,15 eura.

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca lipnja 2023. godine, odnosno 27. lipnja 2023. godine.

Kalendar za školsku godinu 2023./24.

Kalkulator plaće učitelja u Eurima
Kalkulator plaće učitelja u Eurima