Categories: Vijesti
| On
28. rujna 2022.

SMANJENJE naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru!

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, koja iznosi 12,70 kuna, odnosno ako bude niža od 11,43 kune ili viša od 13,97 kuna.
 
Na dan 27. rujna 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 10,49 kuna, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 12,18 kuna. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 11,34 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 10,71% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.

Smanjenje je od 1.listopada – na plaći za listopad

Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 7,50% (10,71% x 0,7) i počevši od 1. listopada 2022. godine iznosi 1,25 kuna.

SMANJENJE naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru!

Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca listopada, odnosno 25. listopada 2022. godine.