Vlada donijela odluku: Od petka 20.3.2020. učitelji neće morati raditi iz škola!

Četvrti je dan nastave na daljinu, koja se na taj način provodi od ponedjeljka u Istarskoj županiji, a od srijede u ostatku Hrvatske, s ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom.

Izmijenjenu odluku Vlade prema kojoj nastavnici više nisu dužni raditi iz škola možete vidjeti u priloženoj datoteci. Ravnatelji su i dalje dužni osigurati prihvat djece.

Odluku prenosimo u cijelosti.

Prijedlog

​​Na temelju članka1. i članka31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.150/11, 119/14, 93/16 i 116/18),a u vezi sčlankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), teOdlukomministrazdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2,klase: 011-02/20-01/143,urbroja:534-02-01-2/6-20-01,od 11. ožujka 2020. godine,VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj19.ožujka 2020. godine donijela

O D L U K U

oizmjeniOdlukeo obustavi izvođenja nastave uvisokim učilištima,

srednjim i osnovnimškolamate redovnog rada ustanova predškolskog odgoja

i obrazovanjaiuspostavi nastave na daljinu

I.

​​U Odluci oobustavi izvođenja nastave u visokim učilištima,srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgojai obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu(Narodne novine, broj 29/20), točka III. mijenja se i glasi:

​​”Ravnatelji i čelnici tijela visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola dužni su organizirati rad ustanova u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na način da senesmetano odvija nastava na daljinu.

​​Ravnatelji osnovnih školadužni su organizirati rad ustanova na način da se osiguraprihvat djece koja pohađaju razrednu nastavu u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

​​Ravnatelji ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja dužni su organizirati rad ustanovana način da se osigura prihvat djece u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.”.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa:

Urbroj:​

Zagreb,19.ožujka 2020.

​PREDSJEDNIK

​mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Ovomodlukommijenja se Odlukao obustavi izvođenja nastave uvisokim učilištima,srednjim i osnovnimškolama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iuspostavi nastave na daljinu,koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 13. ožujka 2020. godine,u dijelu u kojem se definira da zaposlenici visokih učilišta, osnovnih i srednjih škola te ustanova predškolskog odgoja obveznidolaziti na radno mjesto te nastaviti s redovnim radom u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatskena način da čelnici ustanova organiziraju rad u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja na način da se nesmetano odvija nastava na daljinu te da osnovne škole i ustanove predškolskog odgoja organiziraju prihvat djece kada roditelji nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja djece, a oba roditelja su zaposlena.